CANDLE TIPS

3.11     התפתחות שפה ותקשורת מגיל לידה עד שנה (התאריך עבר)


מהי התקשורת המתפתחת בגיל זה? איך אנו משפיעים עליה באמצעות סינכרון וויסות הדדי? מה הקטנטן אמור להפיק ולהבין בכל שלב? נדבר על ניצני התקשורת והשפה המתפתחים, על רכישת המלמול עד להופעת המילה הראשונה ונצטייד בכלים לחיזוק הקשר ופיתוח מיומנויות אלו - תקשורת, הבנה והבעה.
10.11 התפתחות שפה ותקשורת מגיל שנה עד שנתיים (התאריך עבר)


זהו יש לו מילה ראשונה! והוא גם עדיין ממלמל! מה השלב הבא? למה הוא מפיק את אותה מילה עבור מספר דברים? מהו קצב רכישת המילים הצפוי? יחד נלמד על שלבי רכישת השפה- ממילים בודדות לצירופים ומשפטים. על הבנת שפה המתפתחת מזיהוי איברי גוף לביצוע הוראות. כמו כן, נרכוש כלים ואסטרטגיות לפיתוח השפה אותן ניתן לבצע באופן יומיומי.
17.11   התפתחות שפה ותקשורת מגיל שנתיים עד שלוש


הקטנטן החל לצרף מילים! לפעמים הוא אפילו מפיק משפט! יחד נלמד על התרחבות השפה - מצירופים ועד ניהול שיח קולח. מתי כל שלב נרכש? מתי הוא צריך להטות לזכר ונקבה? מתי לריבוי? על ההבנה המתפתחת של שיח מתארך וסיבתיות. כמו כן נרכוש אסטרטגיות לעידוד השיח וההבנה.
24.11   התפתחות המשחק אצל פעוטות


מה נחשב משחק אצל הקטנטנים? איך מתפתח המשחק? מהנאה משירי אצבעות ועד למשחק דמיוני עצמאי. נדבר על השלבים השונים בהתפתחות המשחק של ילדים ומה מצופה מכל גיל. נלמד על הקשר בין משחק לשפה ונצטייד בטיפים ורעיונות למשחק משותף, מהנה ומפתח.
1.12     התפתחות מובנות הדיבור וההיגוי


הקטנטנים מתחילים לדבר כבר מלידה, מתנסים ומשכללים את הפקת הצלילים - ממלמול עד לשיח. אבל למה הוא מפיק רק חלק מהמילה? ולמה לפעמים היא לא נשמעת כמו בשפה שלנו? יחד נלמד על השלבים מהפקה של הברה אחת שלפעמים רחוקה ממילת המקור ועד להפקה הנכונה. נדבר על גיל רכישת עיצורים ותנועות כדי שנדע אם יש צורך לפנות לטיפול. כל זאת במטרה להצליח להבין אותם יותר, להפחית תסכול ולעודד הפקה נכונה.

Clinton Twp., MI